Algemene voorwaarden

Algemene aannemings-, verkoop en leveringsvoorwaarden

Van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen opdrachtgever en WBS Watersport,

Gevestigd te Middelburg aan de industrieweg 6, 4338PR hierna te noemen de opdrachtnemer.

Artikel  1- Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de koopovereenkomst/opdrachtbevestiging.

Artikel  2- Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten van koop, verkoop, huur , reparatie en onderhoudswerkzaamheden.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel  3 – Aanbod

 1. Elk schriftelijk aanbod is bindend gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken daarvan gedurende tien werkdagen na ontvangst, tenzij anders vermeld en behoudens gebrek aan kredietwaardigheid van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever het aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaardt, vervalt het.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan deze bescheiden openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of zonder toestemming van de opdrachtnemer aan derden ter inzage te geven.

Artikel  4  – De overeenkomst

 1. Koopovereenkomsten en overeenkomsten van aanneming van werk waarvan de koopsom, respectievelijk de aanneemsom een bedrag van € 2269 (exclusief omzetbelasting) te boven gaat en alle overeenkomsten die in aansluiting daarop worden aangegaan, worden door de leverancier schriftelijk vastgelegd.
 2. Eventueel later gemaakte afspraken en/of wijzigingen alsmede toezeggingen door personeel of ondergeschikten van de opdrachtnemer zijn bindend onder de voorwaarde dat zij schriftelijk zijn bevestigd. Ingeval een schriftelijke opdracht of bevestiging van een overeenkomst of van een nadere afspraak ontbreekt, zijn beide partijen aan die overeenkomst of nadere afspraak gebonden, indien één van hen met andere dan vorenbedoelde schriftelijke bescheiden kan bewijzen dat de overeenkomst dan wel nadere afspraak werd gesloten, respectievelijk gemaakt.
 3. Opdrachtgever heeft het recht extra kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit wijzigingen in het werk of onderbrekingen in de werkzaamheden , voor zover deze zijn veroorzaakt door niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken.
 4. Een overeenkomst tot verbouwing of reparatie heeft uitsluitend betrekking op de werkzaamheden die de leverancier redelijkerwijs heeft kunnen voorzien. Indien de omvang van de werkzaamheden groter blijkt te zijn  dan voorzien, moet de opdrachtnemer zijn werkzaamheden terstond opschorten en met de opdrachtgever overleggen over het al dan niet voortzetten van de werkzaamheden en over de wijze waarop. De opdrachtnemer heeft in ieder geval recht op vergoeding voor het reeds verrichte werk en de daarmee verband te houden kosten.
 5. Indien aanvullende overeenkomsten bijzondere invloed hebben op de prijs, de levertijd, de maten, het gewicht en eventueel motorvermogen en de snelheid , moet daarvan door de opdrachtnemer melding worden gemaakt.
 6. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen deze overeenkomst moet worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel  5 – De garantie

 1. De opdrachtnemer staat ervoor in dat hij een pleziervaartuig, inclusief de overeengekomen uitrustingsstukken en inventaris, levert dat beantwoordt aan de overeenkomst.
 2. De opdrachtnemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. Voor onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan motoren, navigatieapparatuur en/of elektronische apparatuur geldt een garantietermijn van drie aaneengesloten maanden na datum van verkoop dan wel na datum  waarop de werkzaamheden werden verricht. Op onderdelen die door derden zijn geleverd en die door de opdrachtnemer zijn verwekt gelden de garantievoorwaarden van deze derden voor zover de desbetreffende garantiebewijzen aan de afnemer ter hand zijn gesteld. Ingeval sprake is van onderhouds- en /of reparatiewerkzaamheden wordt op de eventueel daaronder begrepen schilder- en coatingwerkzaamheden geen garantie geven.
 4. De opdrachtnemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van de door de opdrachtgever of derden aangebrachte veranderingen aan het geleverde. Evenmin staat de opdrachtnemer in voor eventuele ontstane schade als gevolg van vorenstaande gebreken
 5. Op noodreparaties wordt geen garantie gegeven.

Artikel  6 – De levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan het tijdsverloop tussen enerzijds de datum waarop de (koop)overeenkomst is gesloten dan wel de opdracht tot ver-,af- en inbouw, reparatie of onderhoud is gegeven en anderzijds de overeengekomen datum van levering af locatie Industrieweg 6, 4338 PR te Middelburg

Artikel  7 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan ieder niet- voorzienbare omstandigheid tengevolge waarvan de  uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover de omstandigheid door de opdrachtnemer niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke  opvattingen voor diens rekening moet komen.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een vertraging die is ontstaan doordat materialen niet op tijd worden geleverd, indien de vertraging niet te wijten valt aan omstandigheden die de opdrachtnemer had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.
 3. Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft de opdrachtnemer recht oip vergoeding van de kosten die zijn gemaakt voordat te verwachten was dat de overmachtsituatie  tot ontbinding van de overeenkomst zou leiden.

Artikel  8 – De levering

 1. De levering vindt plaats af locatie Industrieweg 6, 4338 PR te Middelburg. Indien een afleveringsproefvaart plaatsvindt, geschiedt de levering echter plaats op de plaats die voor de afleveringsproefvaart is overeengekomen.
 2.  Indien de levering heeft plaatsgevonden of geacht wordt te hebben plaatsgevonden, gaat het risico voor het geleverde over op de opdrachtgever.
 3.  Indien de opdrachtgever  na levering in  gebreke blijft met de afname van het vaartuig of andere zaken, worden deze opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4.  Indien de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht daartoe heeft verzocht, worden de vervangen onderdelen na uitvoering van de opdracht aan hem ter beschikking gesteld. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de opdrachtnemer, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding  ter zake aanspraak kan maken.
 5. Indien de opdrachtgever bij koop of nieuwbouw van een vaartuig of andere zaak is overeengekomen, dat hij een gebruikt vaartuig of andere zaak inruilt, wordt laatstgenoemd vaartuig of zaak pas eigendom van de opdrachtnemer, nadat de feitelijke levering daarvan heeft plaatsgevonden. Indien de opdrachtgever  het in te ruilen vaartuig of de in te ruilen zaak blijft gebruiken in afwachting van de levering van het nieuwe vaartuig of nieuwe zaak. Komt schade of verlies door welke oorzaak dan ook voor rekening en risico van de opdrachtgever. Alle kosten van onderhoud en reparatie zijn voor rekening van de opdrachtgever
 6.  Indien de opdrachtgever tekort schiet in zijn verplichtingen en het object van de overeenkomst te boek is gesteld, is de opdrachtgever verplicht zijn medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling.

Artikel  9 – Reclame

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten (schriftelijk) behoorlijk omschreven ter kennis worden gebracht van de opdrachtnemer binnen 10 dagen nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De gevolgen van niet tijdige reclame komen voor rekening van de opdracht van de opdrachtgever.
 2. Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op, behoudens voor zover de opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het de in rekening gebrachte kosten, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald bedrag.
 4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel  10 – Prijzen

 1. Alle (koop)prijzen en aanneemsommen gelden netto contant voor aflevering van overeengekomen overeenkomst.
 2. Elke verhoging of verlaging van prijzen, voor zover van invloed op de (koop) prijs of aanneemsom wordt doorberekend indien zij na meer dan drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst optreedt en er nog niet is geleverd dan wel de bedoelde werkzaamheden nog niet of nog niet geheel zijn uitgevoerd. Onder verhoging of verlaging van prijzen wordt medebegrepen een wijziging van de wisselkoers van de valuta waartegen het overeengekomen is betaald in verhouding tot de koers van de valuta die aan de koopprijs of aanneemsom ten grondslag is gelegd.

Artikel  11 – Betaling

 1. Betaling, tenzij anders is overeengekomen, vindt plaats bij levering. Alle betalingen geschieden contant ten kantore van de opdrachtnemer, dan wel door overmaking op een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 2. Ingeval sprake is van een aanneming van werk en vooruitbetaling van het overeengekomen bedrag is verlangd, wordt deze voldaan in de termijnen en de percentages zoals deze in overeenkomst is vastgesteld.
 3. Betaling van een factuur door opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 8 dagen na factuurdatum.
 4. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid c genoemde termijn, dan wel niet binnen de overgekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de dag van complete voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van de opdrachtnemer.
 5. Alle kosten, ontstaan te gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor de opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskosten overtreffen.
 6. Reclames over facturen dienen schriftelijk en behoorlijk toegelicht te worden ingediend binnen 8 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur.
 7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel  12- Opschorting en opzegging 

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de levering van overeengekomen of van andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen volledig zijn voldaan.
 2. Indien en voor zover de opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van opdrachtgever eisen.

Artikel  13 – Zekerheidsrechten

 1. Ingeval van verkoop van boten e/o accessoires zal de eigendom van de verkochte zaak niet eerder overgaan dan op het moment waarop de verkoopsom en het eventueel meerdere verschuldigde ter zake van de transactie volledig aan de opdrachtnemer zijn voldaan.
 2. In alle gevallen van aanneming van werk, nieuwbouw daaronder begrepen, zijn het vaartuig en alle daarvoor bestemde materialen en toebehoren, voor zover aanwezig op Industrieweg 6 te Middelburg of elders onder zijn berusting, het eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtnemer heeft te alle tijde pandrecht op voornoemde goederen, evenals op de verzekeringspenningen ter vergoeding van schade daaraan, voor elk onbetaald deel van de aannemingssom voor  zover verschuldigd, evenals voor elk verlies of schade, door hem geleden of te lijden, indien de opdrachtgever op de overeenkomst inbreuk maakt.
 3. Onverminderd het pandrecht van de opdrachtnemer heeft een ontbinding van de overeenkomst niet tot gevolg dat het voormelde eigendomsrecht van de afnemer vervalt alvorens de ontbinding zal zijn afgewikkeld.
 4. De opdrachtnemer is gerechtigd om het desbetreffende vaartuig daarbij behorende uitrusting, inventaris en overige toebehoren onder zich te houden, totdat de opdrachtgever het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan, inclusief de uit retentierecht voortvloeiende kosten.

Artikel  14 – Verzekering

 1. De opdrachtgever is verplicht zijn vaartuig te verzekeren bij stalling op locatie of elders onder de berusting van opdrachtnemer. Bij te verrichten onderhouds- e/o reparatiewerkzaamheden is opdrachtgever tevens verplicht om zijn vaartuig te verzekeren.
 2. De bij schade uit te keren verzekeringsgelden zullen worden aangewend voor het herstel van die schade op de wijze en tegen de kosten als tussen partijen overeen te komen.

Artikel  15 – Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door zijn toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 2. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de opdrachtnemer, aan  personen in zijn dienst, dan wel personen die door hem zijn aangesteld ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden die door de opdrachtgever zijn opgedragen.

Artikel 16 – Ouderdomsclausule

 1. Van toepassing op boten en motoren ouder dan 5 jaar.

De koper is bekend met de ouderdom van het vaartuig en weet dat de gevolgen van verborgen gebreken, die het gevolg zijn van deze ouderdom, voor risico van de koper komen. Garantie vervalt bij boten en motoren ouder dan 5 jaar mits op de factuur anders vermeld.

Bel nu